Friday, July 19, 2013

Struga,Macedonia


Në këtë tre mujor na janë marr treqind mijë euro nga buxheti, ndërsa Ohrit imagjinoni apsurdin i janë dhënë tre million euro nga buxheti i shtetit për një borxh të përbashkët të Ohrit dhe Strugës.Kjo sonte është dëshmia më e mirë se sado që të përpiqen të na pengojnë ne të gjithëve si ekip, që Strugën ta shndërrojmë në një qytet të bukur dhe atraktiv për turizmin, ata nuk do t’i arrijnë.Ne do të dimë edhe me iniciativat tona Strugën ta bëjmë të bukur dhe tërheqëse për turizmin”

English:
In the three months we have taken three hundred thousand euros from the budget Ohrid apsurdin imagine given three million euros from the state budget for a joint debt Strugës.Kjo Ohrid and tonight is the best proof that however try to prevent us all as a team, Struga transformed into a beautiful and attractive for tourism, they will not know arrijnë.Ne will Struga with our initiatives to make beautiful and attractive for tourism ".

No comments:

Post a Comment